Celestial Bureaucracy

Celestial Bureaucracy – The gods and immortals of China, including Chang’e, Fuxi, Guan Yu, Guanyin, Houyi, Huang Di, Nezha, Nüwa, Shennong, Sun Wukong, Xiwangmu and Yanluo.

Celestial Bureaucracy

Scion - Before the Dawn LadyMayhem